12. פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים