7. חשבון דיפרנציאלי - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופוקנציות עם שורשים